ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް

މުށިމަސްމިގިލި ތިލަ
އއ.ކަރިބޭރު ތިލަ
ކުޑަރަށް ތިލަ
އޮރިމަސް ތިލަ
އއ.މާޔާ ތިލަ
އއ.ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު
އދ.ހުރަސްދޫއާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ފަރު
އދ.ފަރުހުޅުވަޅި ބޭރު
ސައުތުއަރި މެރިންޕާކް ސަރަހައްދު
ކޯބިން ނައު ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު
ބ.ބަތަލާ ސަރަހައްދު
ބ.މަތިފަރުހުރާ ސަރަހައްދު
ބ.އަނގަފަރު ސަރަހައްދު
ބ.މެންދޫ ސަރަހައްދު
ބ.އޮޅުގިރި އާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ބ.މާހުރުވަޅި ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ބ.ގޮއިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދު
ބ.ހަނިފަރު ސަރަހައްދު
ދ.ފުށިކަނޑު
ދ.ދިގަލިހާ އަދި ދިގަލިގިރި ސަރަހައްދު
ފ.ފިލިތެޔޮ ކަނޑު
ގއ.ހިތާދޫއާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ގދ.ދިގުލާބާދޫ ރަށް
ފަރިކެޑް ސަރަހައްދު
ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި އެ ކިޅިއާ އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު
ދަޑިމަގު ކިޅިއާއި އެ ކިޅިއާ އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު
ފުވައްމުލަކު އުތުރުކޮޅުގައިވާ ތުނޑީގެ ސަރަހައްދު
ހއ.ބިލެތްދޫ ތިލަ
ހއ.ކެލާ ކަނޑޫފާ ސަރަހައްދު
ހއ.ބާރަށު ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދު
ހއ.ގައްލަންދޫ ރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ހދ.އިންނަފުށި ރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ހދ.ނޭކުރަންދޫ ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދު
ހދ.ކޭލަކުނު
ހދ.ފިނޭ ތިލަ
ގުރައިދޫ ކަނޑުއޮޅި
ގުޅިފަޅުގެ މެދުގައި އޮންނަ ކޮށްހަވާނީ
ކ.ގިރާވަރުކުޑަހުރާ
އެނބުދޫ ކަނޑުއޮޅި
ގާތުގިރި / އަށްދަށުގިރި
ކ.ލަންކަން ތިލަ
ކ.މަކުނުދޫ ކަނޑުއޮޅި
ކ.ހުރާ ކަނޑޫފާ
ކ.ރަސްފަރީއާއި ވަށައިގެންވާ ފަރު
ދެކުނުތިލަފަޅު މިޔަރުވަނި
ކ.ތަނބުރުދޫ ސަރަހައްދު
ޅ.ކުރެއްދޫ ކަނޑުއޮޅި
ޅ.ފުށިފަރު ސަރަހައްދު
ސެއްޅިފުށި - ހިރިޔަދޫ ސަރަހައްދު
ޅ.ވައްވަރާއި ދަނޑިފަޅު ފިނޮޅާއި ދަނޑިފަޅު ކަނޑުއޮޅި ސަރަހައްދު
ދަށުގިރި ފިނޮޅު ސަރަހައްދު
މާގަނޑު ތިލަ
މާކޯ ސަރަހައްދު
މ.ލަޒިކުރާޑީ
ނ.ބޮޑުޅައިމެންދޫ ރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ށ.އޮރިމަސް ތިލަ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅި
ނ.ފޮއްދިއްޕަރު ފިނޮޅާއި، ފަޅުގެ ސަރަހައްދު
ރ.ވިލިގިލީ ތިލަ
ބްރިޓިޝް ލޯޔަލްޓީ ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު
ކަނޑިހެރަ މާކަނޑު ކަނޑުއޮޅި
ކުޑަ ކަނޑު ސަރަހައްދު
މާކިޅިއާއި ފެހެލެ ކިޅި ސަރަހައްދު
އީދިގަލި ކިޅި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު
މާފިށި ކިޅި ސަރަހައްދު
އައްޑޫ ސިޓީ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު
ށ.ބޮލިއްސަފަރު ރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުގެ ސަރަހައްދު
ށ.ނާލާހުރާ ފިނޮޅާއި، ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު
ށ.ފަރުކޮޅު
ވ.މިޔަރު ކަނޑު
ވ.ވައްޓަރު ކަނޑު
މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު
ކ.ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު
ލ.ގަމު ބޮޑު ފެންގަޑު ސަރަހައްދު
ލ.މާބައިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދު
ފުށި ކަނޑު ސަރަޙައްދު
ލ.ބޮޑުފިނޮޅު އަދި ވަޑިނޮޅު ކަނޑުއޮޅި ސަރަހައްދު
ލ.ގާދޫ ވެލާ އަރާ ސަރަހައްދާއި، ޗަސްބިމާއި، ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ފަޅު އަދި މޫދުވިނަ ސަރަހައްދު
ލ.ގާދޫ - ހިތަދޫ ކަނޑު ސަރަހައްދު
ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއާއި ވަށައިގެންވާ މޫދު ސަރަހައްދު